جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

نظام های نوشتاری > خط اندیشه نگار

مرجح

خط اندیشه نگار  

نامرجح

  • پندار نگار

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154154

این مفهوم را دانلود کن: