جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > علم النحو

مرجح

علم النحو  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154179

این مفهوم را دانلود کن: