جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

رده شناسی  

نامرجح

  • گونه شناسی
  • نوع شناسی

یادداشت دامنه

  • ش‍اخ‍ه‌ ای‌ از زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ب‍اه‍ت‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ زب‍ان‌ ه‍ا م‍ی‌ پ‍ردازد.رده‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ زب‍ان‌ ه‍ا ن‍م‍ی‌ پ‍ردازد.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154190

این مفهوم را دانلود کن: