جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

زبان زیرین  

یادداشت دامنه

  • زب‍ان‌ م‍ردم‌ ب‍وم‍ی‌ س‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ه‌ زی‍ر س‍ل‍طه‌ ن‍ظام‍ی‌ -اق‍ت‍ص‍ادی‌ ی‍ا س‍ی‍اس‍ی‌ ت‍ازه‌ واردان‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ زب‍ان‌ زی‍ری‍ن‌ ن‍ام‌ دارد.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154235

این مفهوم را دانلود کن: