جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العائلة اللغویة > اللغة السویحیلیة

مرجح

اللغة السویحیلیة  

نامرجح

  • اللغة السواحیلیة
  • لغة السواحیلیة
  • لغة السویحیلیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154241

این مفهوم را دانلود کن: