جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

خانواده های زبانی > زبان سواحیلی

مرجح

زبان سواحیلی  

نامرجح

  • زبان سواحلی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154241

این مفهوم را دانلود کن: