جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان شناسی > زبان شناسی تاریخی

مرجح

زبان شناسی تاریخی  

نامرجح

  • زبان شناسی پویا
  • زبان شناسی تطبیقی
  • زبان شناسی درزمانی

یادداشت دامنه

  • ش‍اخ‍ه‌ ای‌ از زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ول‌ ی‍ک‌ زب‍ان‌ و ت‍ح‍ول‌ زب‍ان‌ ه‍ا در گ‍ذر زم‍ان‌ م‍ی‌ پ‍ردازد.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154244

این مفهوم را دانلود کن: