جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Sociolinguistics > Lingua Franca > Artificial Lingua Franca

مرجح

Artificial Lingua Franca  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154267

این مفهوم را دانلود کن: