جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

خانواده های زبانی > زبان های آفریقایی

مرجح

زبان های آفریقایی  

نامرجح

  • زبان های خویسان
  • زبان های کنگویی
  • زبان های نیجر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154273

این مفهوم را دانلود کن: