جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العائلة اللغویة > اللغات الافریقیة

مرجح

اللغات الافریقیة  

نامرجح

  • اللغات
  • اللغات الخویسانیة
  • لغات الافریقیة
  • لغات الخویسانیة
  • لغات الکونغویة
  • لغات النیجریة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154273

این مفهوم را دانلود کن: