جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistic Families > African Languages

مرجح

African Languages  

نامرجح

  • Khoisan Languages
  • Kongo Languages
  • Nigerian Languages

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154273

این مفهوم را دانلود کن: