جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان ها > زبان های ساختگی > زبان های برنامه نویسی

مرجح

زبان های برنامه نویسی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154277

این مفهوم را دانلود کن: