جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

خانواده های زبانی > زبان های حامی سامی

مرجح

زبان های حامی سامی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154282

این مفهوم را دانلود کن: