جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Languages > Living Languages

مرجح

Living Languages  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154286

این مفهوم را دانلود کن: