جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

خانواده های زبانی > زبان های سرخ پوستان

مرجح

زبان های سرخ پوستان  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154289

این مفهوم را دانلود کن: