جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان ها > زبان های غیرمکتوب

مرجح

زبان های غیرمکتوب  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154291

این مفهوم را دانلود کن: