جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

خانواده های زبانی > زبان های فنلاندی اوگرایی

مرجح

زبان های فنلاندی اوگرایی  

نامرجح

  • زبان های فینو-اوگرایی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154292

این مفهوم را دانلود کن: