جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistic Families > Mon-Khmer Languages

مرجح

Mon-Khmer Languages  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154295

این مفهوم را دانلود کن: