جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مقولات دستوری > زمان > زمان حال

مرجح

زمان حال  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154302

این مفهوم را دانلود کن: