جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

садонок  

نامرجح

  • صداناک
  • мусавват

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154360

این مفهوم را دانلود کن: