جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistics > Semantics > Logical Semantics

مرجح

Logical Semantics  

اعم

نامرجح

  • Formal Semantics

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154371

این مفهوم را دانلود کن: