جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Syntactic Relations > Object > Indirect Object

مرجح

Indirect Object  

اعم

نامرجح

  • Dative Object

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154376

این مفهوم را دانلود کن: