جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Грамматические категории  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154380

این مفهوم را دانلود کن: