جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان کودک > نحو کودک

مرجح

نحو کودک  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154399

این مفهوم را دانلود کن: