جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Phonems > Allophones

مرجح

Allophones  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154415

این مفهوم را دانلود کن: