جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

واج ها > واجگونه ها > واجگونه های آزاد

مرجح

واجگونه های آزاد  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154416

این مفهوم را دانلود کن: