جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Phonems > Allophones > Free Allophones

مرجح

Free Allophones  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154416

این مفهوم را دانلود کن: