جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

واج ها > واجگونه ها > واجگونه های وابسته

مرجح

واجگونه های وابسته  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154417

این مفهوم را دانلود کن: