جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

واژه های دخیل  

نامرجح

  • کلمات دخیل
  • لغات دخیل
  • واژه های خارجی
  • واژه های قرضی
  • وام واژه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154424

این مفهوم را دانلود کن: