جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المراحل الصوتیة > المماثلة الصوتیة

مرجح

المماثلة الصوتیة  

نامرجح

  • صیاغةالمماثل
  • مترادف
  • متشابه
  • مماثلة الصوتیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154441

این مفهوم را دانلود کن: