جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فرآیندهای آوایی > همگونی (آواشناسی)

مرجح

همگونی (آواشناسی)  

نامرجح

  • همسانی
  • همگون سازی
  • همگونگی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154441

این مفهوم را دانلود کن: