جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

نشانه شناسی  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • رمز شناسی

یادداشت دامنه

  • م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ن‍ظام‌ ه‍ای‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍گ‍ی‌

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1694311

این مفهوم را دانلود کن: