جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان ها > لهجه ها

مرجح

لهجه ها  

یادداشت دامنه

  • ب‍ه‌ ت‍ف‍اوت‌ ه‍ای‌ ت‍ل‍ف‍ظی‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ زب‍ان‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ م‍ی‌ ش‍ود.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1697567

این مفهوم را دانلود کن: