جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

نشانه > نام آواها

مرجح

نام آواها  

اعم

نامرجح

  • صوت آواها

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa218751

این مفهوم را دانلود کن: