جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Забоншиносӣ > زبان شناسی توصیفی (fa)

مرجح

زبان شناسی توصیفی (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa257509

این مفهوم را دانلود کن: