جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Sentence > Simple Sentence

مرجح

Simple Sentence  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa520477

این مفهوم را دانلود کن: