جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جمله > جمله مرکب

مرجح

جمله مرکب  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa520478

این مفهوم را دانلود کن: