جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مقولات واژگانی > فعل > فعل های کمکی

مرجح

فعل های کمکی  

اعم

نامرجح

  • افعال کمکی
  • افعال معین

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1421573

این مفهوم را دانلود کن: