جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

گویش چاردولی  

نامرجح

  • گویش چرداولی
  • گویش چهاردولی
  • گویش چه رداوری

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1421591

این مفهوم را دانلود کن: