جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistics > Phonetics > Instrumental Phonetics

مرجح

Instrumental Phonetics  

اعم

نامرجح

  • Acoustic

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154035

این مفهوم را دانلود کن: