جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > علم الالفاظ > علم الاصوات السمعی

مرجح

علم الاصوات السمعی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154037

این مفهوم را دانلود کن: