جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المراحل النحویة > التطویر (علم اللغة)

مرجح

التطویر (علم اللغة)  

نامرجح

  • تطویر (علم اللغة)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154046

این مفهوم را دانلود کن: