جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اجتماع اللغات > صراع اللغات

مرجح

صراع اللغات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154060

این مفهوم را دانلود کن: