جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Language Reviving > Language Purification

مرجح

Language Purification  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154063

این مفهوم را دانلود کن: