جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Translation > Verbal Translation > Free Translation

مرجح

Free Translation  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154073

این مفهوم را دانلود کن: