جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الترجمة > الترجمة الشفویة > الترجمة الحرفیة

مرجح

الترجمة الحرفیة  

نامرجح

  • ترجمة الحرفیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154075

این مفهوم را دانلود کن: