جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الترجمة > الترجمة الشفویة

مرجح

الترجمة الشفویة  

نامرجح

  • ترجمة الشفویة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154080

این مفهوم را دانلود کن: