جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ترجمه > ترجمه شفاهی

مرجح

ترجمه شفاهی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154080

این مفهوم را دانلود کن: