جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ترجمه > ترجمه مکتوب > ترجمه کلی

مرجح

ترجمه کلی  

یادداشت دامنه

  • ت‍م‍ام‌ م‍ت‍ن‌ زب‍ان‌ م‍ب‍داء ج‍ای‌ خ‍ود را ب‍ه‌ م‍واد م‍ت‍ن‍ی‌ زب‍ان‌ م‍ق‍ص‍د م‍ی‌ ده‍د.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154084

این مفهوم را دانلود کن: