جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Translation > Written Translation > Restricted Translation

مرجح

Restricted Translation  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154086

این مفهوم را دانلود کن: